010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Skadedjursbekämpning hos företag

Rentokil tillhandahåller omfattande skadedjurshanteringstjänster till företag med både ett eller flera kontor i hela Sverige. Vi har erfarenhet och expertis för att skydda ditt företag, din personal och dina kunder mot skadedjur, oavsett om det gäller allt från livsmedels- och dryckfabriker till byggplatser.

De minsta skadedjursproblemen kan få stora konsekvenser för ditt varumärke och dina intäkter. Våra branschledande skadedjursbekämpningslösningar för företag uppfyller lag och granskningskrav, skyddar värdefulla varor och maskiner samt skyddar varumärkens rykten.

 

Hitta ditt lokala kontor

Vad kan du förvänta dig från Rentokil?

Rentokils skadedjursbekämpningstjänster för företag kombinerar de mest avancerade teknikerna och metoderna i branschen med lokala, erfarna skadedjursbekämpningsexperter. Det betyder att din anpassade skadedjursbehandlingsplan är utformad för att begränsa de mest signifikanta skadedjur som är relevanta för ditt företag.

Specialutformade skadedjursbekämpningslösningar som är utformade för att skydda ditt företag och tillhandahålla kostnadseffektiva erbjudanden och samtidigt lindra skadedjursrisker som påverkar dina intäkter

 

myRentokils säkra rapportering i realtid dygnet runt ger omedelbar tillgång till skadedjursbehandlingsdokument, trender och rekommendationer gällande skadedjursaktiviteter på ditt företag.

Lokala, certifierade och högspecialiserade skadedjursbekämpningstekniker i hela Sverige får stöd av global skadedjursexpertis och innovation

Integrerade lösningar för skadedjurshantering (IPM)

Rentokil använder sig av en metod i fem steg för integrerad skadedjurshantering (IPM) för skadedjursbekämpning med fokus på förebyggande åtgärder istället för ett reaktionsprogram

1. Utformning och konstruktion

Skadedjursbekämpning börjar med byggnadens utformning och konstruktion, det interna och externa formatet samt konstruktionsmaterialet. Själva utformningen och konstruktionen bör förebygga tillflyktsplatser för skadedjur, neka inträde via bland annat dörrar, fönster, ventiler, ledningar och avlopp samt minimera riskerna för inträde av skadedjur under företagsverksamhet.

2. Rutiner och utbildning gällande skadedjursbekämpning

Rentokil planerar de åtgärder som behövs för att förhindra ett skadedjursangrepp, inklusive fysiska, kulturella och kemiska metoder och kommer att tillhandahålla rekommendationer för att specificera:

 • Fysiska kontroller: underhåll av byggnader för att förhindra inträde
 • Kulturella kontroller: förändra verksamhetsrutiner för att förhindra angrepp, specificera bevakningsfrekvensen, ansvariga personer, bevakningsaktiviteter, omprövning och aktivitetsdokument, 
 • Sanitetskontroller: undanröjning av livsmedelskällor som avfall, spill och olämpligt förvarade livsmedel, undanröjning av tillflyktsplatser,
 • Kemiska kontroller: hur man eliminerar skadedjur med säkra och godkända bekämpningsmedel som är lämpliga att använda kring företag som förvarar, förbereder och lägger ut färska och förpackade livsmedel och där allmänheten är närvarande,
 • Ett inspektionsupplägg för att upptäcka förekomsten av skadedjur så tidigt som möjligt kring och inuti byggnader, i fogar, utrustning, förvarade och utlagda produkter samt inkommande varor,
 • Utbildning av personal,
 • Dokumentera de angivna kontrollåtgärderna. Det här ska bli tillgängligt för ett undersökningsteam, granskare och inspektörer

3. Skadedjursbevakning och underhåll

Implementera kontrollåtgärderna som ger de effektivaste resultaten och som garanterar säkerhet:

 • Utse utbildad personal som blir ansvarig för kontrollåtgärdernas varje område. Det kan omfatta att utse interna eller externa experter för bevakning av skadedjur,
 • Tilldela lämpliga resurser för att implementera åtgärderna,
 • Implementera kontrollåtgärderna och inspektionsupplägget i enlighet med planeringen
 • Registrera åtgärder och resultat i enlighet med standarder och lagkrav

4. Agera vid utbrott och skadedjur

Vid händelse av utbrott av skadedjur är det viktigt att tydligt identifiera skadedjuret för att fastställa de lämpligaste kontrollmetoderna och de förebyggande åtgärderna som behövs för att undvika nya angrepp. 

 • Skadedjursarter – Olika arter av närbesläktade skadedjur har olika beteenden och annan biologi som kräver specialutformad behandling för bästa resultat
 • Ursprung – Har skadedjuret kommit in i levererade varor eller fått tillträde på grund av defekter i strukturen, undermåligt underhåll, dålig hygien eller ruttnande varor osv?
 • Potentiell skada – Utgör det en livsmedelssäkerhetsrisk för färska, förberedda eller förpackade varor? Kan det skada utrustning, fogar eller byggnadsstruktur?
 • Potentiell tillflyktsplats – Genomför en inspektion av byggnaden och omgivningen för att identifiera tillflyktsplatser
 • Kvantifiera – Att uppskatta antalet skadedjur ger inte bara en indikation på problemets omfattning, utan även länge de har funnits i lokalerna
 • Gynnsamma förhållanden – Skadedjur kan finnas på grund av leverantörs- eller transportproblem eller miljöförhållanden som bäddar för eller utlöser skadedjursangrepp

5. Utvärdering av skadedjursbekämpningsprogrammet

Utvärdera effektiviteten i skadedjursbekämpningsprogrammet. Det kan omfatta:

 • undersökning av skadedjursbekämpningsverksamhet,
 • granskning av verksamhetsrutiner för att minska livsmedelskällor, tillflyktsplatser och kontaminering,
 • granskning av förebyggande underhållsrutiner,
 • dokumentering av granskningen,
 • rekommendera förändringarna och förbättringarna av IPM-programmet,
 • implementering av de rekommenderade förändringarna av IPM-programmet

De innovativa, kommersiella flugbekämpningslösningarna hjälper företag med effektiv, hygienisk bekämpning av flygande insekter.

 

 Rentokil erbjuder ett utbud av snabb respons, diskret och lagliga desinfektionstjänster som skyddar ditt företag mot smittsamma bakterier, virus och sjukdomar