010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Oljud på vinden

Rasslande och skrapande ljud från vinden är inte bara oroande. Det är också en stark indikation på att smågnagare eller andra djur flyttat in under ert tak.

Vindsutrymmen är perfekta miljöer för smågnagare. Råttor och möss men även ekorrar kan orsaka allvarlig skada på förvarade föremål, isolering och fuktspärrar på vinden på grund av sitt gnagande. De kan till och med skapa brandrisker när de gnager på elkablar.

Du bör undersöka orsaken till ljuden eftersom det utöver de fysiska skador som djuren kan orsaka även kan uppstå sekundära problem. Djurens bon och spillning kan dra till sig skadeinsekter som sedan kan sprida smitta i hemmet.

Det första steget är att inspektera vinden efter tecken på aktivitet av råttor eller andra djur. Det tydligaste tecknet är djurens spillning.

Identifiera spillningen

  • Möss - Tunna, avlånga med spetsig ände, upp till 5 mm.
  • Brunråtta - Trubbig, avlång, 1-2 cm.
  • Svartråtta - Spetsig korvformig, ca 1,5 cm (Svartråttan är mycket ovanlig i Sverige).
  • Ekorre - Liknar brunråttans spillning men är aningen rundare, ca 1-2 cm.
  • Fladdermus - Mörkbrun eller svart, 4-8 mm. Liknar musspillning men smulas sönder vid beröring.

Att bli av med möss på vinden

Om man inte agerar kan ett musangrepp snabbt få fäste. Därför bör den första försvarsåtgärden vara att skadedjurssäkra vinden så djuren inte kan komma in. Rentokil hjälper er bekämpa de djur som redan tagit sig in i ert hus.

Klicka här för att läsa mer om möss i hemmet och professionell skadedjursbekämpning i hemmiljö

Råttor på vinden

Det är mycket allvarligt om råttor tar sig in på vinden, även om de inte kommer in i själva bostaden. Alla problem med råttor bör åtgärdas snarast.

Rentokil kan hjälpa dig att bekämpa råttor. Du bör också se till att skadedjurssäkra ditt hem för att undvika att djuren kan ta sig in igen efter avslutad bekämpning.

Klicka här för att läsa mer om råttor och professionell bekämpning.

Ekorrar på vinden

Även ekorrar kan orsaka skada genom att gnaga på byggnadsmaterial och elkablar på vinden. Som en fridlyst art får den röda ekorren inte bekämpas. När det gäller ekorrar bör man se till att utföra skadedjurssäkrande åtgärder. Detta kan innebära att röja buskage och trädgrenar som djuren kan använda sig av för att ta sig till huset. Ingångshålen skall förses med kraftigt nät som ekorren inte kan komma igenom eller riva loss.

Att ta bort fåglar från vinden

Duvor och andra fåglar som flyttar in på vinden skapar problem genom att de smutsar ner via sin spillning och för med sig parasiter som lever i deras bon. Deras läten och flaxande upplevs också som störande.

Fåglarna bör avlägsnas och deras tillträdesvägar stängas igen med metallnät eller andra typer av fasta hinder. Det är också möjligt att stänga fåglarna ute från byggnader genom att montera fågelpinnar, wiresystem eller nät på utsidan och på så sätt göra byggnaden otillgänglig för djuren.

Rentokil är experter på fågelhantering och gällande bestämmelser kring levandefångst. Om du behöver hjälp och vill beställa ett besök av en Rentokil-tekniker, ring oss på 010-470 49 50.

Vad gör man åt fladdermöss på vinden?

Fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986 och får varken fångas, avlivas eller ens störas utan tillstånd från länsstyrelsen.

Eftersom rabies har påträffats på fladdermöss i flera europeiska länder, bl a Danmark och Finland, vill SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) gärna undersöka alla döda fladdermöss. Iaktta försiktighet om du påträffar en död eller döende fladdermus och använd alltid handskar vid hantering. Fladdermöss får endast avlivas om de har livshotande skador.

Insektsproblem på vinden

Ett angrepp av skadeinsekter på vinden orsakas vanligen av att djuren attraheras av material och föremål som förvaras där, eller att de lever på och i spillning från andra djur som vi talat om tidigare i detta avsnitt.

God hushållshygien räcker långt för att motverka insekterna. Om problemet redan är etablerat kan Rentokil hjälpa er med professionell bekämpning för att eliminera angreppet. Vi rekommenderar inte användning av amatörprodukter som bekämpningsmetod, eftersom man då flyttar problemet snarare än att lösa det.

Läs mer om några av de insektsarter du kan påträffa i vindsutrymmen:

Hitta ditt lokala kontor