0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Legionellaprovtagning

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar: legionärsjuka och pontiacfeber. Den är naturligt förekommande i jord, sjöar och vattendrag och kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. Eftersom den kan överleva i förhållandevis varmt vatten, 50 °C, händer det att man får tillväxt i varmvattenberedare som håller för låg temperatur eller i ett distributionsnät på platser som ligger långt från varmvattenberedaren och där omsättningen är låg.

Legionärssjuka och pontiacfeber får man genom att andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Vattenaerosoler bildas i till exempel duschar och bubbelpooler och det är därför oftast på dessa man tar vattenprover när man letar efter legionella. Men bakterierna kan också spridas från befuktningsanläggningar, luftkonditionering, kyltorn, bioreningsanläggningar och skrubbrar för rening av rökgaser eller processluft. 

För att förhindra att bakterierna växer till är drift och underhåll av vattensystem viktiga. Regelbunden provtagning av vattnet är viktig för att säkerställa att man, trots goda rutiner, inte har legionellabakterier i vattensystemet.

Du som fastighetsägare bär ansvaret

Som fastighetsägare ansvarar du, enligt miljöbalkens bestämmelser om hälsoskyddför skicket på vattenledningssystemen i ditt bestånd. De måste underhållas på ett sådant sätt att legionella inte riskerar att tillväxa och därigenom kunna skada hyresgästerna. Miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd säger också att den som äger eller hyr lokaler ansvarar för att byggnaden och dess installationer inte är skadliga för dem som vistas i byggnaden.

Vi hjälper er ta fram ett adekvat provtagningsschema, identifiera relevanta provtagningspunkter och utföra regelbunden provtagning!

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor