1800 54 54 83 Gọi chúng tôi tại để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Thông báo bảo vệ dữ liệu đồng nghiệp

Phiên bản: 05/ 2023

Chủ sở hữu: Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Tần suất đánh giá: Hai năm một lần

Phân loại: Thông báo nội bộ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục đích và phạm vi

Rentokil Initial PLC, và các công ty con có liên quan (chúng tôi, của chúng tôi, chúng tôi, RI) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của đồng nghiệp. RI đã triển khai một chương trình bảo mật toàn cầu để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao về thu thập, tạo, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo mật, truy cập, chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân. Thông báo này mô tả cách công ty thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và phác thảo các quyền mà đồng nghiệp có thể có liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ.

RI sẽ tuân thủ các luật và yêu cầu hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Trong trường hợp luật bảo vệ dữ liệu đồng nghiệp hiện hành và luật về quyền riêng tư của đồng nghiệp có thể yêu cầu tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân cao hơn tiêu chuẩn được trình bày trong Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu này, các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp luật bảo vệ dữ liệu đồng nghiệp hiện hành và luật về quyền riêng tư của đồng nghiệp thiết lập tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân thấp hơn tiêu chuẩn được trình bày trong Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu này, các yêu cầu của Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nếu có luật pháp địa phương hiện hành, Thông báo này có thể được điều chỉnh để bao gồm các yêu cầu của địa phương với sự chấp thuận của Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu Tập đoàn tại [email protected]. Nếu bất kỳ thông báo địa phương nào được tạo ra để đáp ứng luật pháp địa phương, thông báo đó sẽ thuộc sở hữu và trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc quốc gia có liên quan đã tạo thông báo đó để quản lý và cập nhật Thông báo đó.

Thông báo này áp dụng cho tất cả các đồng nghiệp RI (bạn, của bạn, chúng tôi) với tư cách là đồng nghiệp và là chủ sở hữu dữ liệu cá nhân của đồng nghiệp. Nếu bạn không rõ về Thông báo này hoặc nó ảnh hưởng như thế nào đến vai trò của bạn, bạn nên nói chuyện với người quản lý, Cán bộ bảo mật địa phương (LPO) hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) ([email protected]).

Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu

RI cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của đồng nghiệp theo trách nhiệm của mình theo luật về quyền riêng tư và bảo vệ. RI cam kết thông báo cho các đồng nghiệp về cách thức và lý do chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu cá nhân của tất cả các đồng nghiệp sẽ:

1. Được sử dụng hợp pháp, công bằng và minh bạch.

2. Chỉ được thu thập cho các mục đích hợp lệ mà chúng tôi đã giải thích rõ ràng cho bạn và không

được sử dụng theo bất kỳ cách nào không tương thích với các mục đích đó.

3. Phải đầy đủ, phù hợp và giới hạn những gì cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được

xử lý.

4. Hãy chính xác và, khi cần thiết, luôn cập nhật.

5. Được lưu giữ không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được xử lý hoặc

theo yêu cầu khác của luật hiện hành.

6. Được xử lý theo cách đảm bảo tính bảo mật thích hợp của dữ liệu cá nhân.

7. Cho phép Chủ thể Dữ liệu thực hiện các quyền của họ như được quy định trong Luật Bảo vệ Dữ

liệu và Quyền riêng tư hiện hành.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Nguyên tắc Bảo vệ Dữ liệu trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu xác định, mô tả hoặc có thể được liên kết với một cá nhân. Định nghĩa cụ thể có thể thay đổi theo khu vực chính trị hoặc địa lý. RI coi dữ liệu được liệt kê trong Thông báo này là dữ liệu cá nhân, nó sẽ được xử lý theo cách phù hợp với các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu. Nếu luật về quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu khác nhau trong khu vực của bạn, bạn nên sử dụng định nghĩa nghiêm ngặt hơn.

RI có thể thu thập hoặc tạo dữ liệu cá nhân về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

1. Chi tiết cá nhân: tên, ngày sinh, tuổi, quốc tịch, số nhận dạng duy nhất như số hộ chiếu, số bảo

hiểm quốc gia, số an sinh xã hội và số giấy phép lái xe; Chi tiết liên lạc: địa chỉ nhà riêng và cơ

quan, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết hồ sơ mạng xã hội khi thích hợp.

2. Hồ sơ việc làm: kiểm tra lý lịch, tài liệu tham khảo, CV, bằng cấp, tư cách thành viên chuyên

nghiệp, thông tin đánh giá và hiệu suất, hành động khắc phục, tài liệu kỷ luật và khiếu nại, hồ sơ

vắng mặt và nghỉ phép, bảng câu hỏi sức khỏe, chỗ ở đặc biệt, báo cáo kiểm tra y tế, tình trạng

nhập cư, lựa chọn phúc lợi, liên hệ khẩn cấp, lịch sử bồi thường, bảng lương và tài khoản ngân

hàng, giờ làm việc hoặc chi tiết mẫu, hồ sơ an toàn, và ảnh.

3. Hồ sơ từ giám sát:

 Thông tin cá nhân lấy từ hệ thống quản lý tòa nhà, mạng và in ấn; hồ sơ từ giám sát cơ

hội bình đẳng; Ghi chú phỏng vấn, ra vào tòa nhà, phản hồi sau phỏng vấn.

 Ghi lại dưới dạng hình ảnh hoặc cảnh quay video được thực hiện tại một trong các địa điểm

của chúng tôi.

 Dữ liệu cá nhân được thu thập trong khi được sử dụng để giám sát việc sử dụng các hệ

thống thông tin và liên lạc điện tử của chúng tôi, bao gồm cả hệ thống điện thoại.

 Dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như vị trí hoặc hành vi lái xe, được thu thập từ thiết bị theo

dõi xe hoặc ứng dụng quản lý đội xe.

Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt

Một số dữ liệu cá nhân được phân loại là nhạy cảm hơn về bản chất và yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn. RI có thể xử lý các Loại Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt sau:

 Thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc của bạn

 Tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học

 xu hướng tình dục

 Quan điểm chính trị

 đoàn viên công đoàn

 Thông tin về sức khỏe của bạn và, khi thích hợp, của (những) người phụ thuộc của bạn, bao gồm bất kỳ y tế nào

 hồ sơ tình trạng, sức khỏe và bệnh tật

 Thông tin di truyền và dữ liệu sinh trắc học

 Thông tin về tiền án và tội phạm hình sự

Nguồn thông tin cá nhân

RI có thể lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm:

 Bạn

 Các thực thể khác trong nhóm công ty của chúng tôi

 Nhà cung cấp lý lịch và các dịch vụ kiểm tra và kiểm tra khác

 Luật định, chính phủ hoặc các tổ chức chính thức khác

 Cổng thông tin ứng dụng nghề nghiệp và trang web của chúng tôi

 Quản trị viên kế hoạch chia sẻ của chúng tôi

 Nhà tuyển dụng bao gồm các cơ quan việc làm

 Nhà cung cấp dịch vụ tính lương

 Công ty bảo hiểm

 Công ty sức khỏe nghề nghiệp

 Các chuyên gia y tế khác

 Nhà tuyển dụng trước đây

 Giới thiệu

 Các nguồn công khai bao gồm phương tiện truyền thông xã hội

 Được tạo trong quá trình kinh doanh như tài liệu thẩm định hoặc đánh giá

Cơ sở pháp lý để thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn

RI sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi có lý do được pháp luật cho phép. Chúng tôi thường dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau đây (được tô đậm):

1. Việc xử lý là cần thiết liên quan đến việc bạn làm việc với chúng tôi hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi, có thể bao gồm những điều sau đây:

 Bảng lương và thông tin tài khoản ngân hàng

 Quản lý phúc lợi

 Thông tin tuyển dụng, bao gồm việc làm trước đây, kiểm tra lý lịch

2. Việc xử lý là bắt buộc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, có thể bao gồm những điều sau đây:

 Xác minh tính đủ điều kiện làm việc

 Theo yêu cầu của pháp luật và pháp luật hiện hành

 Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, chẳng hạn như cơ hội bình đẳng, giám sát, tuân thủ quy định và các hành động pháp lý

3. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện quá trình xử lý, điều này không bị ghi đè bởi lợi

ích, quyền cơ bản hoặc tự do của bạn. Khi chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý này, lợi ích hợp pháp của

chúng tôi có thể bao gồm:

 Hoạt động kinh doanh hiệu quả của chúng tôi

 Đáp ứng các nghĩa vụ quản trị bên ngoài và bên trong

 Quản lý việc làm và sự tham gia của nhân viên bao gồm thăng chức, khiếu nại, kỷ luật, quản lý hiệu suất, tuyển dụng và sa thải

 Quan hệ nhân viên, bao gồm tuyển dụng, khen thưởng, giữ chân và / hoặc thúc đẩy nhân viên

 Điều chỉnh lợi ích của nhân viên với lợi ích tốt nhất của các cổ đông

 Cho phép doanh nghiệp chia sẻ thông tin nội bộ nhóm

 Thông qua quá trình giao tiếp với khách hàng như thông qua các trung tâm cuộc gọi của chúng tôi và thông báo cho khách hàng về các lượt truy cập trang web

 Mục đích tiếp thị bao gồm sử dụng thông tin cá nhân của bạn và chi tiết về công việc của bạn trên trang web của chúng tôi

 Bảo mật mạng và thông tin

 Việc truyền dữ liệu cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội hoặc đe dọa an ninh công cộng cho cơ quan có thẩm quyền

 Bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi khỏi cạnh tranh bất hợp pháp

 Cho phép thanh lý, tổ chức lại hoặc bán doanh nghiệp hoặc sáp nhập một doanh nghiệp bị mua lại

 Để ngăn chặn gian lận

 Bảo vệ và an ninh tài sản và quyềnTrong một số ít trường hợp, chúng tôi có thể dựa vào cơ sở pháp lý sau: Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích của người khác

 Việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng

Chúng tôi không cần sự đồng ý của bạn nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo một hoặc nhiều cơ sở pháp lý khác được nêu ở trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể tiếp cận bạn để có sự đồng ý bằng văn bản của bạn để cho phép chúng tôi xử lý một số dữ liệu nhất định. Đây không phải là điều kiện làm việc của bạn với chúng tôi mà bạn đồng ý với bất kỳ yêu cầu đồng ý nào từ chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để thu thập và xử lý các Danh mục Thông tin Cá nhân Đặc biệt.

RI sẽ chỉ xử lý các Danh mục Đặc biệt của thông tin cá nhân của bạn khi có lý do được pháp luật cho phép. Sau đây là cơ sở pháp lý phổ biến nhất:

 Chúng tôi đã có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bạn

 Việc xử lý là cần thiết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật lao động

 Việc xử lý là cần thiết vì lợi ích công cộng, chẳng hạn như để giám sát cơ hội bình đẳng

 Việc xử lý là cần thiết để đánh giá khả năng làm việc của bạn trên cơ sở sức khỏe, tuân theo các biện pháp bảo mật thích hợp

Chúng tôi có thể xử lý các Danh mục Thông tin Cá nhân Đặc biệt vì những lý do có thể bao gồm những lý do sau:

 Tuân thủ luật lao động, quyền yêu cầu công việc, báo cáo cơ hội bình đẳng và các nghĩa vụ pháp lý

khác

 Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

 Quản lý và theo dõi nghỉ phép và phúc lợi

 Quản lý các vấn đề quan hệ nhân viên liên quan đến các loại dữ liệu này

 Các trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe khi có nhu cầu bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc của người khác và bạn không có khả năng đồng ý

 Bảo vệ khiếu nại pháp lý

 Nơi bạn đã công khai nó

Mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn

RI sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm:

 Đưa ra quyết định về việc tuyển dụng hoặc bổ nhiệm và thăng chức của bạn;

 Xác định các điều khoản mà bạn làm việc cho chúng tôi;

 Kiểm tra xem bạn có đủ quyền hợp pháp để làm việc tại quốc gia hoặc khu vực mà bạn tìm kiếm việc làm hay không;

 Trả tiền cho bạn và, nếu bạn là đồng nghiệp, khấu trừ thuế và các khoản đóng góp khác;

 Cung cấp lợi ích cho bạn;

 Quản lý hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn;

 Giám sát các ngày nghỉ của bạn và các ngày nghỉ phép khác đã thực hiện;

 Giám sát số giờ bạn làm việc, số giờ bạn lái xe nếu có, thời gian bắt đầu và kết thúc, chấm công;

 Giữ hồ sơ chung của đồng nghiệp như chi tiết liên lạc và chi tiết tài khoản ngân hàng trong hồ sơ của bạn;

 Quản lý và lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm kế toán và kiểm toán;

 Lập kế hoạch tài chính bao gồm lập ngân sách;

 Tiến hành đánh giá hiệu suất, quản lý hiệu suất và xác định các yêu cầu thực hiện;

 Giám sát năng suất, chỉ tiêu, doanh số;

 Ra quyết định về việc xem xét và bồi thường lương;

 Thu thập bằng chứng liên quan đến khiếu nại của khách hàng, hoặc các phiên điều trần khiếu nại hoặc kỷ luật có thể xảy ra;

 Xử lý tiết lộ tố giác;

 Đưa ra quyết định về việc tiếp tục làm việc hoặc tham gia của bạn;

 Sắp xếp để chấm dứt mối quan hệ công việc của chúng tôi;

 Yêu cầu về giáo dục, đào tạo và phát triển;

 Giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến bạn, hoặc các đồng nghiệp, nhà thầu khác, bao gồm cả tai nạn tại nơi làm việc;

 Xác định sức khỏe của bạn để làm việc;

 Quản lý nghỉ ốm, điều chỉnh và trở lại làm việc;

 Giữ liên lạc với bạn khi bạn vắng mặt;

 Tuân thủ các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn;

 Phát hành hoặc yêu cầu tài liệu tham khảo;

 Để ngăn chặn gian lận;

 Để giám sát việc bạn sử dụng hệ thống thông tin và truyền thông của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ

các chính sách CNTT của chúng tôi;

 Để đảm bảo an ninh mạng và thông tin, bao gồm ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống truyền thông máy tính và điện tử và ngăn chặn các hành động độc hại có thể gây hại cho hệ thống thông tin và / hoặc dữ liệu của công ty;

 Sao lưu dữ liệu trên máy chủ của chúng tôi;

 Để tiến hành các nghiên cứu phân tích dữ liệu để xem xét và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân và nghỉ

việc của nhân viên;

 Giám sát cơ hội bình đẳng;

 Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi;

 Giám sát việc tuân thủ các hạn chế sau chấm dứt;

 Bán, sẵn sàng cho việc bán hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm cho bất kỳ người mua tiềm năng nào hoặc cố vấn của họ;

 Sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên của bạn, để thông báo cho khách hàng của chúng tôi theo yêu cầu theo hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với họ và nơi bạn có thể truy cập trang web của họ;

 Sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sống hay chết

 Xử lý tư vấn nội bộ về việc tổ chức lại, dư thừa, thay đổi các điều khoản và điều kiện hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp;

 Kế thừa và lập kế hoạch tổ chức; và

 Mục đích tiếp thị bao gồm sử dụng chi tiết cá nhân của bạn và chi tiết về công việc của bạn trên trang web của chúng tôi.

Thông tin danh mục đặc biệt là gì và tại sao cần thiết?

1. Các loại thông tin đặc biệt đòi hỏi mức độ bảo vệ cao hơn. Công ty cần có thêm lý do để thu thập,

lưu trữ và sử dụng loại thông tin này. Trong mỗi trường hợp, khi chúng tôi xử lý các Danh mục thông tin Đặc biệt, chúng tôi dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý bổ sung sau:

 Chúng tôi đã có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bạn;

 Việc xử lý là cần thiết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật lao động;

 Việc xử lý là cần thiết vì lợi ích công cộng, chẳng hạn như để giám sát cơ hội bình đẳng;

 Việc xử lý là cần thiết để đánh giá khả năng làm việc của bạn trên cơ sở sức khỏe, tuân theo các biện pháp bảo mật thích hợp.

● Ít phổ biến hơn, công ty có thể xử lý các Danh mục thông tin Đặc biệt khi cần thiết liên quan đến

khiếu nại pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn (hoặc lợi ích của người khác)

và bạn không có khả năng đồng ý hoặc khi bạn đã công khai thông tin.

2. Công ty có thể xử lý hợp pháp các Danh mục thông tin Đặc biệt theo những cách nhất định, bao gồm cho các mục đích sau:

 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên quan đến nghỉ phép (bao gồm nghỉ ốm hoặc nghỉ phép liên quan

đến gia đình) để tuân thủ luật lao động và các luật khác;

 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần hoặc tình trạng khuyết tật của bạn (hồ sơ bệnh tật / thương tích, báo cáo của bác sĩ, báo cáo sức khỏe nghề nghiệp, bảng câu hỏi sức khỏe hoặc đánh giá y tế) để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bạn tại nơi làm việc, cung cấp cho bạn các dịch vụ y tế, quản lý trở lại làm việc sau khi bị bệnh, tiên lượng để có thể trở lại làm việc khi nghỉ ốm, xác nhận lý do nghỉ việc để trả lương ốm đau, tạo điều kiện điều chỉnh cho người lao động/người lao động là người khuyết tật, quản lý trợ cấp, theo dõi và quản lý thời gian nghỉ ốm;

 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ kiểm tra ma túy và rượu để đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc;

 Chúng tôi sẽ quản lý các mối quan hệ của nhân viên bao gồm các tình huống khiếu nại, kỷ luật và sa thải trong phạm vi chúng liên quan đến các Danh mục thông tin đặc biệt;

 Chúng tôi sẽ sử dụng kiến thức của chúng tôi về dữ liệu cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn trong trường hợp bệnh tật hoặc thương tích hoặc một số trường hợp khẩn cấp liên quan khác;

 Chúng tôi sẽ sử dụng kiến thức của chúng tôi về tư cách thành viên công đoàn của bạn trong các giao dịch của chúng tôi với công đoàn có liên quan để đóng phí bảo hiểm công đoàn, đăng ký tình trạng của một nhân viên được bảo vệ và tuân thủ các nghĩa vụ của luật lao động;

 Chúng tôi có thể sử dụng một số Danh mục thông tin Đặc biệt khi đưa ra hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý;

○ Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo, triết học hoặc đạo đức hoặc khuynh hướng tình dục của bạn, để đảm bảo giám sát và báo cáo cơ hội bình đẳng có ý nghĩa;

● Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc của bạn khi thực hiện quyền kiểm tra công việc, giữ lại các tài liệu nhập cư và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ theo yêu cầu.

Thông tin cá nhân liên quan đến tiền án hình sự

RI sẽ chỉ thu thập và lưu giữ thông tin về các bản án hình sự nếu nó phù hợp với tính chất của vai trò và nơi chúng tôi có thể làm như vậy một cách hợp pháp.

RI sẽ chỉ sử dụng thông tin liên quan đến kết án hình sự khi luật pháp cho phép chúng tôi - thường là cần xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến việc làm của bạn. Ít phổ biến hơn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên quan đến kết án hình sự:

 khi cần thiết liên quan đến khiếu nại pháp lý

 nơi bạn đã công khai thông tin

 để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn (hoặc lợi ích của người khác) và bạn không có khả năng đưa ra sự đồng ý của mình hoặc chúng tôi không thể mong đợi một cách hợp lý để có được sự đồng ý của bạn

Tiết lộ thông tin cá nhân

RI lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách cẩn thận; Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người nhận sau:

 Công ty quản trị nhân sự

 Nhà cung cấp lợi ích

 Công ty bảo hiểm

 Các cơ quan chính phủ, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan pháp lý và quản lý

 Công ty thẩm định trực tuyến

 Nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp và các chuyên gia y tế khác

 Đối tác email dựa trên đám mây

 Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

 Nhà cung cấp dịch vụ tính lương

 Liên quan đến kế hoạch chia sẻ: nhà cung cấp cổng thông tin chia sẻ, người được ủy thác, nhà đăng ký, nhà môi giới, quản trị viên, cơ quan quản lý và cố vấn bên ngoài;

 Các cố vấn chuyên nghiệp bên ngoài như kế toán, kiểm toán viên, luật sư và các cố vấn chuyên môn bên ngoài khác, phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật ràng buộc

 Bất kỳ bên liên quan nào nhằm mục đích phòng ngừa, điều tra, phát hiện hoặc truy tố tội phạm hình sự hoặc thi hành hình phạt hình sự

 Bất kỳ (các) bên mua thứ ba có liên quan nào, trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý)

 Các bộ xử lý bên thứ ba khác xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi để cho phép chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường của mình vì những lý do chính đáng tương tự được đề cập ở trên.

Chuyển thông tin cá nhân ra ngoài khu vực địa lý hoặc chính trị

RI có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn đến các quốc gia khác hoặc bên ngoài khu vực chính trị của bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn với tư cách là chủ lao động, khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi trong các vụ kiện tụng đang chờ xử lý, khiếu nại hành chính hoặc các vấn đề pháp lý; hoặc theo yêu cầu/yêu cầu của các cơ quan chính phủ.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo cách phù hợp với luật hiện hành, một số khu vực chính trị có thể yêu cầu sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

RI sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần thiết để làm như vậy hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, chi tiết về thời gian lưu giữ cho các khía cạnh khác nhau của dữ liệu cá nhân của bạn có sẵn trong chính sách Lưu giữ của chúng tôi có sẵn từ Nhân viên bảo mật địa phương của bạn hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, cũng như các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Khi chúng tôi không còn cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong thông báo này thì chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc ẩn danh dữ liệu đó.

Ra quyết định tự động

Việc ra quyết định tự động diễn ra khi một hệ thống điện tử sử dụng dữ liệu cá nhân để đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Chúng tôi có thể sử dụng tính năng ra quyết định tự động trong các trường hợp sau:

 Khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về quyết định và cho bạn thời gian để yêu cầu xem xét lại

 Khi cần thiết phải thực hiện hợp đồng với bạn và các biện pháp thích hợp được áp dụng để bảo vệ quyền lợi của bạn

 Trong một số trường hợp hạn chế, với sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bạn và khi các biện pháp thích hợp được áp dụng để bảo vệ quyền của bạn.

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định tự động trên cơ sở bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bạn hoặc nó phải được chứng minh vì lợi ích công cộng . Bạn sẽ không phải tuân theo bất kỳ quyết định nào về việc bạn sử dụng các phương tiện tự động trừ khi chúng tôi cho bạn biết rõ ràng khác.

Quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân

Bạn có thể có các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Tham khảo LPO địa phương của bạn hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu về các quyền cụ thể cho bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với LPO hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến.

Bạn có thể có quyền:

 Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý hợp pháp dữ liệu đó hay không.

 Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn sửa dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

 Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng nào khác để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó.

 Yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân khi chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp và khi chúng tôi không có lý do thuyết phục để ghi đè quyền của bạn và có điều gì đó về tình huống của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này.

 Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, ví dụ như nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập tính chính xác của dữ liệu hoặc lý do xử lý dữ liệu đó.

 Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho một bên khác.

 Khiếu nại về việc xử lý dữ liệu của bạn với các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương có liên quan của bạn.

 Trong một số trường hợp hạn chế khi bạn đã đồng ý với việc thu thập, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý cụ thể đó bất kỳ lúc nào. Để rút lại sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật địa phương của bạn hoặc nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng văn bản. Sau khi chúng tôi nhận được thông báo rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của mình liên quan đến một mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không còn xử lý thông tin của bạn cho mục đích đó nữa, trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để làm như vậy theo luật mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

 Nếu bạn muốn xem xét, xác minh, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển bản sao dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên khác, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật địa phương hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng văn bản.

Chính sách liên quan: Chính sách bảo vệ dữ liệu

Sửa đổi chính sách: May 2023

Thay đổi: Đáng kể - tất cả các phần được sửa đổi để phản ánh chính sách toàn cầu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các điều khoản sau đây áp dụng cho bạn khi truy cập tài liệu trên trang web này và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi sử dụng trang web này khi sử dụng trang web này cho thấy bạn đồng ý với tất cả các điều khoản trong chính sách này. Bạn có trách nhiệm lưu ý các điều khoản này khi bất kỳ người nào tiếp cận tài liệu này do bạn.

Trang web này được bảo vệ bản quyền. Trang web này được Rentokil Initial hay một trong những công ty con của công ty xuất bản và không được sao chép ngoài việc tải về và xem trên một CPU (bộ xử lý trung tâm) chỉ nhằm mục đích cá nhân. Nội dung, hình ảnh hay tác phẩm nghệ thuật không được sao chép hay chuyển đi hay cung cấp trên mạng khi không có văn bản cho phép của Rentokil Initial Việt Nam

Các tên 'Rentokil', 'Initial' và 'Ambius' là các thương hiệu đã đăng ký bản quyền.

Bất kỳ vi phạm các quyền nào của Rentokil Initial sẽ dẫn đến thủ tục pháp lý thích hợp.

Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Rentokil Initial Việt Nam đã cẩn trọng hợp lý và có kỹ năng soạn nội dung trang web này nhưng không bảo đảm về tính chính xác của thông tin về trang web này và không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ phát biểu cụ thể nào hay kết quả của việc sử dụng trang web.

Không có điều gì trên trang web này cấu thành bất kỳ gợi ý hay lời mời bán hay gạ gẫm mua bất kỳ cổ phần nào trong công ty Rentokil Initial Việt Nam, bất kỳ điều gì trên trang web này sẽ không được xem là giới thiệu mua cổ phần trong công ty Rentokil Initial Việt Nam. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, bạn nên tự đánh giá độc lập và tìm tư vấn pháp lý và tài chính chuyên nghiệp.

Blog

Khi sử dụng hay đóng góp vào Blog, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện sử dụng này và các điều khoản có trong tuyên bố pháp lý của chúng tôi.

*Trừ khi có qui định cụ thể khác, các tham chiếu trong các điều khoản sử dụng này đến Tập đoàn Rentokil Initial, nghĩa là Rentokil Initial và tập đoàn các công ty của họ.

Thông tin cá nhân

Để sử dụng và đóng góp vào một Blog, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân cho Rentokil Initial Việt Nam. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ về bạn để đáp ứng yêu cầu cung cấp các thông tin đó. Các thông tin cá nhân được cung cấp cho Rentokil Initial Việt Nam sẽ chỉ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách này cẩn thận trước khi tiếp tục. Khi cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc sử dụng các thông tin cá nhân này theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu thêm thông tin nào liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ email [email protected].

An toàn

Chúng tôi khuyên rằng bạn đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ người sử dụng Blog nào khác về bạn hay bất kỳ người nào khác (chẳng hạn - số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ nhà, địa chỉ email hay bất kỳ chi tiết nào khác để xác nhận danh tính của bạn).

Tính không xác thực

Một số nội dung/tài liệu được đăng trên Blog do các bên thứ ba nộp không liên qua đến Tập đoàn Rentokil Initial và các bên thứ ba mà Rentokil Initial Việt Nam không có quyền kiểm soát ("Những người đóng góp"). Tập đoàn Rentokil Initial không công nhận bất kỳ tài liệu nào hay ký kiến, khuyến cáo hay tư vấn nào của Người đóng góp được đưa ra ở đây và Tập đoàn Rentokil Initial không từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm nào liên quan đến tài liệu của Người đóng góp.

Rentokil Initial Việt Nam không thể bảo đảm tính chính xác, tính nguyên vẹn hay chất lượng của bất kỳ tài liệu nào mà Người đóng góp nộp. Bạn phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Blog này.

Trách nhiệm và Miễn trách nhiệm của Người sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm riêng đối với tất cả nội dung/tài liệu mà bạn nộp hay công bố bằng cách khác trên Blog. Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào bạn nộp cho chúng tôi là sản phẩm của bạn và bạn sở hữu bản quyền và các quyền liên quan khác.

Bạn công nhận rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào Các điều khoản và Điều kiện Sử dụng này và/hoặc các điều khoản và điều kiện nào có trong Phát biểu pháp lý này có thể gây thiệt hại và/hoặc tổn thất cho chúng tôi.

Bạn đồng ý miễn hoàn toàn trách nhiệm cho Rentokil Initial Việt Nam và chống lại bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại, thất thoát (kể cả tổn thất nào sau đó), thiệt hại, chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào của bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi gánh chịu do nội dung/tài liệu mà bạn đăng lên Blog.

Tài liệu mà bạn đăng lên Blog.

Khi đóng góp cho Blog bạn có thể không:

 • đăng, kết nối với hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào gian lận, không đúng sự thật, dẫn đến hiểu sai, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, khiếm nhã, quấy rối, có hại, khiêu dâm, phân biệt phi pháp hay gây phản đối bằng cách khác;
 • đăng tải, liên kết hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào vi phạm niềm tin hay vi phạm bất kỳ pháp luật nào, qui định hay bộ luật nào, hay vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền);
 • đăng tải, liên kết hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào chứa bất kỳ hình thức quảng cáo hay khuyến mãi hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào hay bất kỳ "Spam" nào;
 • đăng tải, liên kết, chuyển tải hay công bố bằng cách khác bất kỳ nội dung hay tài liệu nào chứa phần mềm vi rút hay bất kỳ hình thức file hay mật mã có hại nào được thiết kế để làm gián đoạn, hủy hoại hay giới hạn hoạt động của bất kỳ trang web, máy vi tính, phần mềm hay thiết bị hay bất kỳ cái gì thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào khác của Tập đoàn Rentokil Initial;
 • đăng tải, liên kết hay công bố bằng cách khác bất kỳ tài liệu nào không liên quan đến Blog hay chủ đề thảo luận nào trên Blog;
 • đăng tải, liên kết hay công bố dưới hình thức khác bất kỳ nội dung hay tài liệu nào có khuyến cáo mua hay cản trở mua một chứng khoán hay có thể có ảnh hưởng đến giá của một chứng khoán nào;
 • mạo nhận bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức nào khác (gồm nhân viên Rentokil Initial (M) Sdn Bhd) hay xuyên tạc liên quan đến Tập đoàn Rentokil Initial hay bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
 • tham gia bất kỳ hoạt động nào hạn chế hay cản trở việc truy cập hay sử dụng Blog của bất kỳ người sử dụng nào khác.

Chỉ nhằm mục đích thông tin chung

Nhân viên Rentokil Initial Việt Nam sẽ đăng tài liệu lên Blog nhằm khuyến khích thảo luận và nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của Blog. Thông tin có trong Blog này không đầy đủ và được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin chung.

Thông tin có thể không được cập nhật hay hiện hành về các tình huống thuộc bất kỳ trường hợp nào. Bạn không nên thay thế bất kỳ lời khuyên nào trong Blog này cho bất kỳ tư vấn chuyên nghiệp cụ thể nào liên quan đến hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Công ty Rentokil Initial Việt Nam không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về tính không chính xác hay bỏ sót trên Blog này và bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra dựa trên thông tin có trong Blog này là trách nhiệm riêng của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn đồng ý cho phép chúng tôi mà không tính phí, trên toàn thế giới, liên tục, và không độc quyền sử dụng, sao chép, phân phát, chuyển tải hay công bố bằng cách khác toàn bộ hay một phần (và dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào) bất kỳ tài liệu nào bạn đăng trên Blog. Bạn khước từ bất kỳ quyền mang tính đạo đức nào trong tất cả tài liệu nào mà bạn gửi.

Theo dõi, biên tập và xóa tài liệu được đăng

The Rentokil Initial Việt Nam có quyền (có thể thực hiện mà không thông báo trước và tùy theo quyết định của họ):

 • theo dõi bất kỳ tài liệu và liên lạc nào được đưa lên Blog;
 • biên tập hay chỉnh sửa bằng cách khác bất kỳ tài liệu nào mà bạn đăng lên Blog;
 • xóa bất kỳ tài liệu nào bạn đăng lên Blog;
 • chấm dứt truy cập và sử dụng Blog.

Kiểm soát Côn trùng Dịch hại Tổng hợp (IPM)

Tìm hiểu xem IPM của Rentokil có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp của bạn

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil