02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเร็นโทคิลมากไปกว่าการที่เราสามารถมั่นใจว่า ทุกคนสามารถกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อเลิกงานแล้วในแต่ละวัน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และลูกค้าของเรา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) จะยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ และจะไม่มีการเพิกเฉยในเรื่องนี้

เพื่อนร่วมงานของเราเป็นหัวใจของแผนงานบริการ ดังนั้น เราจึงต้องเลือกคนที่ใช่ ในงานที่ใช่ และ บนทางที่ใช่ (THE RIGHT PEOPLE to do THE RIGHT THINGS in THE RIGHT WAY) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ถูกฝังรากอยู่ในแต่ละแผนปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งแรกในพันธะสัญญาที่เรามีต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ถือได้ว่าเป็นกรอบกำหนดวัฒนธรรมองค์กรของเรา

 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของเรา (SHE)

เราพัฒนานโยบายขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) แก่พนักงานและลูกค้าของเรา การนำนโยบายมาใช้และการยึดมั่นต่อนโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงด้าน SHE ภายในองค์กร โดยกำหนดโครงสร้างให้ฝ่าย SHE รายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อการบริหารจัดการด้าน SHE ที่มีประสิทธิภาพ

ในการนำหลัก ISO 14001 และ OHSAS 18001 มาใช้ เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ด้านนโยบายและองค์กร (Policy & Organization)

 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง
 • นโยบายว่าด้วยแอลกอฮอล์และยาเสพติด

ด้านความเสี่ยงและเหตุฉุกเฉิน (Risk & Emergency)

 • การประเมินความเสี่ยงทั่วไป (GRA)
 • การประเมินความเสี่ยงในไซต์ (SRA)
 • การประเมินความเสี่ยงสารเคมี (CRA)
 • การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพ

ด้านทักษะของพนักงาน (Competent People)

 • การอบรม SHE
 • การอบรมการปฐมพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 • การอบรมการผจญเพลิง
 • การอบรมการทำงานในที่สูง
 • การอบรมภาคบังคับสำหรับระดับหัวหน้างานและผู้บริการโดยกรมสวัสดิการ
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการ (Management Control)

 • การตรวจสอบภายใน SHE ประจำปี
 • การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือรายเดือน

การสอบทานและปรับปรุง (Review & Improvement)

 • การรายงานออนไลน์ ( รายงานอุบัติการณ์ / รายงานการตรวจสอบ)
 • วันเซฟตี้
 • SHE ทอล์ค
 • โครงการ Success Is No Accident Superstar (โครงการ SINA)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทุกอุตสาหกรรมล้วนอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมายความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยที่ต่างกัน เร็นโทคิลมีประสบการณ์มากมายในการช่วยเหลือธุรกิจทุกประเภทให้มีมาตรฐานและการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบควบคุมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 • พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

นัดหมายสำรวจพื้นที่

การสำรวจ คือสิ่งสำคัญในการปกป้องพื้นที่ของคุณ

ทำไมต้องเร็นโทคิล ?

เรียนรู้ข้อดีของการทำงานร่วมกับเร็นโทคิล