Lumnia Standard

Lumnia Standard

Lumnia Standard

Lumnia Standard là đèn bẫy Ruồi và côn trùng bay được thiết kế với hai đèn LED cùng với bảng keo đèn hiệu quả dính và giữ côn trùng cao, mang đến khả năng thu hút và bắt Ruồi và côn trùng bay mạnh mẽ và hiệu quả, thiết bị phù hợp cho tất cả các khu vực kinh doanh.