02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

รายงานการทำบริการ

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 39 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การตรวจสอบ และการทำรายงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

การมีพันธมิตรระดับโลกด้านการควบคุมสัตว์รบกวน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารความเสี่ยงของซัพพลายเชน ทำให้กระบวนการผลิต หรือธุรกิจได้รับการยอมรับเพื่อการกำจัดสัตว์รบกวนที่ยั่งยืน

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ (IPM) จะดูดีอยู่แค่บนกระดาษ หากไม่ได้รับการตรวจสอบ ทบทวน และปรับเปลี่ยนตามสถานการร์เป็นประจำ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การมีพันธมิตรที่มั่นคง จะต้องร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้ควบคุมสัตว์รบกวน ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และความพยายามที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับการตรวจสอบ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ศึกษา รายงานการทำบริการทั่วไป ของเรา ว่าเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ โดยรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการของ เร็นโทคิล ประเทศไทย

ภาพรวมโปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการของเรากับรายงานการทำบริการ - ระบบการจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีคุณภาพของเร็นโทคิล (QPMS) และระบบการจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีคุณภาพของเร็นโทคิล (QPMS+)

1. มาตรฐานงานบริการ - นักวิชาการภาคสนามและพนักงานบริการผ่านการฝึกอบรมเรื่องการบริการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยาตามมาตรฐาน GMP (สำหรับโปรแกรม QPMS+)

2. การประเมินความเสี่ยง (SRA) - ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ และความปลอดภัย ภายในสถานที่

3. ใบรับรองการฝึกอบรมพนักงานบริการ (Internal Certificate) – การฝึกอบรมพนักงานบริการประจำปีโดยนักวิชาการของเร็นโทคิล

4. บันทึกการให้บริการและรายงานผลของการตรวจสอบสัตว์รบกวน – บันทึกการระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ

5. รายงานการตรวจสอบจากนักวิชาการภาคสนาม - รายงานการระบาดอย่างละเอียดและผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น (สำหรับโปรแกรม QPMS+)

6. การวิเคราะห์แน้วโน้มของสัตว์รบกวน (Trend Analysis) – จะถูกแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ (สำหรับโปรแกรม QPMS+)

7. การตรวจสอบคุณภาพการบริการและปัญหาสัตว์รบกวน (QC) โดยผู้ควบคุมคุณภาพหรือนักวิชาการภาคสนาม – ประเมินคุณภาพการบริการของเร็นโทคิล

8. จัดทำแฟ้ม QPMS หรือ QPMS+ - สำหรับการจัดเก็บเอกสารบริการ และเพื่อรองรับการตรวจสอบ (Audits)

9. ตารางการเข้าบริการรายปี - จัดทำตารางบริการล่วงหน้าหนึ่งปี

10. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์รบกวนโดยนักวิชาการภาคสนาม – จัดฝึกอบรมพนักงานของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจและสามารถเฝ้าระวังปัญหาอันเกิดจากสัตว์รบกวนในพื้นที่ได้

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

รายงานการทำบริการ

ประเภทของรายงานการทำบริการ

สำรวจปลวกฟรี

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

คุณอยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใช่หรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแบบบูรณาการ-ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม