Träskadeinsekter - Arter

Träskadeinsekter är faktiskt larver från den strimmiga trägnagaren. Det finns olika insektsarter med anknytning till trä. Vissa är mer produktiva än andra och har variationer i livscykeln, de föredrar olika typer av trä och orsakar mer eller mindre omfattande skador.

Vedvivlar

(Euophryum sp)

Vedvivlar

Utseende

 • Storlek på adulta vivlar varierar mellan 2,5 och 5 mm.
 • Färgen varierar från rödbrun till svart. Skalbaggen har ett långt snyte, cylindrisk kropp och korta ben.
 • Larverna är krämvita, C-formade, rynkiga och benlösa.

Livscykel

 • Honan lägger äggen en och en i hål, som den tagit ur för ändamålet. Äggen är glänsande vita, elastiska och på ena ändan platta. De kläcks inom ca 16 dagar.
 • Larverna gnager gångar i träet i sex månader till ett år. De förpuppas nära ytan efter två till tre veckor.
 • Skalbaggen dyker upp på sommaren när den borrar sig ut och efterlämnar ett flyghål.
 • De adulta insekterna kan leva drygt ett år.

Vanor

 • Skadorna uppstår ofta i samband med fuktigt, förfallande virke, särskilt i virke som angripits av källarsvamp, och kan därifrån spridas även till intilliggande friskt virke.

Parkettbagge

(Lyctus brunneus)

Utseende

 • Adult – 5 mm lång.
 • Brun, smal och något tillplattad.
 • Larverna är krämvita och mäter 6 mm som fullt utvecklade.

Livscykel

 • De vitaktiga, långa, cylindriska äggen läggs av honan i stora lövträdsporer.
 • Honan lägger mellan 30 och 50 ägg, som kläcks efter en till två veckor. De läggs enbart om träets stärkelsehalt är tillräckligt hög för larverna.
 • Förpuppning tar mellan två och fyra veckor i en puppkammare nära ytan. Den färdiga skalbaggen gnager sig ut mellan juni och augusti.
 • Hela livscykeln kan ta mellan fyra och tio år.

Vanor

 • Av de fyra huvudsakliga utvecklingsstadierna är det under larvstadiet, som träet skadas mest. Larverna gnager sina gångar i träet mellan ett och två år.
 • De är primärt skadedjur på brädgårdar, men kan vara orsak till betydande skador på möbler, sportutrustning, parketten och snickerier

Mjuk trägnagare

(Ernobius mollis)

Mjuk trägnagare

Utseende

 • Adult – 3 – 6 mm. Röd eller kastanjebrun med gula, silkeslena hår på kroppen.

Livscykel

 • Honan lägger 20 - 30 ägg i springor i barken och äggen kläcks till larver inom 1- 2 veckor.
 • Förpuppning sker på våren eller försommaren, även den tar 1 - 2 veckor.
 • Adulta skalbaggar kommer ut mellan maj och augusti.

Vanor

 • Skadan är begränsad till mjukt, obarkat virke.
 • Larvgångarna finns i yttersta splinten och barken och leder inte till någon strukturell skada i virket.

Strimmig trägnagare

(Anobium punctatum)

Utseende

 • Adult 3 – 4 mm lång. Rödbrun till svartbrun.
 • Mellankroppen har en kapucinliknande puckel, som döljer huvudet. Täckvingarna har tydliga längslöpande punktrader.
 • Larv – i regel utom synhåll i trä.

Livscykel

 • Optimal temperatur för utveckling ligger på 22–23°C.
 • Honan lägger 20 – 30 ägg i springor eller sprickor i träet. De ca 0,3 mm långa äggen läggs ett och ett eller i rader om några stycken. Efter 2 -3 veckor kläcks äggen och larverna borrar sig in i virket och lever där i ca 2 – 4 år.
 • Larven föredrar temperaturer runt 22 – 23 °C och luftfuktighet på 30 %.
 • Efter en två till fyra veckors puppstadium nära virkets yta kommer den färdiga skalbaggen ut och lämnar virket genom ett runt flyghål, varifrån det kan rinna ut fint borrmjöl.

Vanor

 • Strimmig trägnagare kan angripa byggnader, konstobjekt, möbler och musikinstrument och andra träföremål, men även böcker som förvaras fuktigt.

Skinkbagge

(Korynetes caeruleus)

Skinkbagge

Utseende

 • Adult – 4 mm.
 • Metallisk blå.

Livscykel

 • Äggen läggs på träets yta eller precis innanför flyghål.
 • Larverna lever inne i trä, som har angripits av träskadeinsekter, och där de livnär sig på deras larver.
 • Adult: Parar sig direkt efter att ha kommit ut, lägger ägg och sedan dör.

Vanor

 • Rovdjur på strimmig trägnagare och skäckig trägnagare – vilket betyder att skinkbaggens närvaro kan vara en indikation på ett allvarligt angrepp av någon av dessa två träskadeinsektsarter.
 • De är de sällan synliga larverna, som äter trägnagarnas larver i deras larvgångar. Själva skalbaggen är inte kapabel att skada träet.

Skäckig trägnagare

(Xestobium rufovillosum)

Utseende

 • Adult 5-7 mm lång. Larv 10 mm.
 • Skalbaggarna är mörkrödbruna med gul, fjälliknande behåring på täckvingarna och överkroppen.
 • Larverna är krumböjda. De är krämvita, täckta med gyllene hårstrån och har mörkbruna käkar på huvudet.

Livscykel

 • Efter parning lägger honan 3-4 ägg gruppvis i sprickor av skrovliga träytor. De är vitaktiga, ovala och honan lägger mellan 40 och 60 ägg under sin livstid. Äggen kläcks inom 2 - 5 veckor.
 • Larverna förpuppas nära träets ytskikt. Skalbaggen kommer fram på försommaren efter att ha gnagt sig genom ytan, där den lämnar ett karaktäristiskt flyghål.

Vanor

 • I dess naturliga miljö lever insekten i döda, sönderfallande träd, som angripits av svamp.
 • I byggnationer förekommer insekten nästan alltid i gammalt virke, särskilt i gamla ekbrädor.
 • Vanligt med angrepp i gamla möbler eller andra träföremål som stått i fuktiga utrymmen.
 • Larverna gör den största skadan, när de gräver sina gångar i träet i fem till tio år.

Skeppsbagge

(Nacerdes melanura)

Skeppsbagge

Utseende

 • 7 – 14 mm lång.
 • Gulbrun. Svarta täckvingspetsar.
 • Tre upphöjda ränder längs täckvingarna.

Livscykel

 • Äggen läggs på vått, ruttnande virke.
 • Larverna borrar sina gångar i träet i ca 9 månader och skalbaggarna kläcks till sommaren.

Vanor

 • För att larverna skall trivas måste virket vara dränkt i vatten så att träfibrerna kan brytas ner av svamp.
 • Orsak till angrepp i byggnader är oftast läckage av regnvatten på strukturellt virke, konstruktioner med pålvirke eller att virket är begravt under betongfundament.
 • Kan även angripa gamla träskutor vid vattenlinjen.

Husbock

(Hylotrupes bajulus)

Utseende

 • Adult: 8 – 25 mm lång.
 • Skalbaggen är gråbrun till svart och täckt med gråaktig behåring.
 • På mellankroppen finns två glänsande svarta fläckar, som ser ut som ögon.
 • De tjocka larverna är gråvita och kan vara upp till 35 mm långa, när de är fullt utvecklade.

Livscykel

 • Honan lägger ägg i springor och sprickor i träet under sommaren och tidiga hösten. Äggen är gulaktiga till gråvita, ellipsformade med spetsade ändor och kläcks efter två till tre veckor.
 • Den största skadan görs av larven, som gnager gångar i virket i tre till elva år.
 • Larverna förpuppas nära träets ytskikt och adulta skalbaggar kommer fram efter ca tre veckor.

Vanor

 • Angriper torrt eller delvis torrt barrvirke. Äter först i splintveden och ger sig sedan på kärnvirket.