Mattrygghet

Mattrygghet

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Våre tjenester

Mattrygghetssystem med HACCP

Mattrygghetssystem med HACCP  er en samling av rutiner bedriften må ha for at regelverket skal etterleves og maten skal være trygg. Eksempler på dette kan være gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøleromtemperaturer, også kalt grunnforutsetninger. Når grunnforutsetningene er på plass, må dere vurdere hvilke type råvarer dere handler og kartlegge hvilke farer som kan oppstå. Dette gjøres ved hjelp av HACCP-metodikk. Når aktuelle farer er kartlagt, må dere sørge for å få farene under kontroll. Dette kan gjøres enten ved hjelp av grunnforutsetninger eller ved å etablere kritiske styringspunkter.

Vår mattrygghetsavdeling kan utarbeide dette sammen med dere, og hjelpe dere med å tilrettelegge slik at det er tilpasset din drift og rutiner. Malen vi benytter er utarbeidet av personer med bakgrunn fra Mattilsynet, kokkeyrket og næringsmiddelindustrien. Vi gjennomfører risikovurdering (HACCP) der dette er nødvendig.

All dokumentasjon som rutinebeskrivelser, risikovurdering og skjema/sjekklister leveres i perm og/eller elektronisk. Alle dokumenter oppdateres en gang pr år, og sendes eller leveres dere i forbindelse med revisjonen.

Veiledning

Internkontrollen må fungere i praksis. Virksomheten deres må ha en levende internkontroll som brukes i praksis. Det å ha en internkontrollperm stå- ende i hylla, og som ikke brukes i det daglige, er til liten hjelp. Det er også viktig at virksomhetens ledelse er involvert og engasjert i internkontrollarbeidet, og sørger for at det settes av nok tid og ressurser. Å få hjelp fra eksterne konsulentfirmaer er til stor hjelp når det skal utarbeides internkontroll. Det er viktig at det sørges for at internkontrollen blir tilpasset aktivitetene i deres virksomhet. Bedriften må selv være en del av denne prosessen, og det må gis opplæring til alle ansatte, så de kan utføre sine oppgaver.

For at det nye systemet skal fungere og bli en del av de daglige rutinene kan vi gjennomføre ett veiledningsbesøk.

På dette besøket gjennomgås all dokumentasjon, og det avtales hvilke skjema og sjekklister som  skal benyttes. Dette vil hjelpe dere med å komme raskt i gang med rutinene som sikrer mattrygghet.

Revisjon av mattrygghetssystemet

Vær sikker på at internkontrollen blir brukt slik det er tenkt. Det er et krav at dere har en skriftlig rutine som sier hvordan og hvor ofte man undersøker om internkontrollen fungerer etter hensikten. Dette kalles intern revisjon. Noen må ha ansvaret for jevnlig å gå igjennom systemet. Det er vanlig å gjøre det en gang i året, noen gjør det også oftere. En intern revisjon skal undersøke at dere i praksis gjør det dere har sagt og skrevet dere skal gjøre. Revisjonen skal også sikre at dere følger regelverket. Husk å lage en oppsummering etter revisjonen, som viser hva som er avdekket.

Vår mattrygghetsavdeling vil gjennomgå ditt mattrygghetssystem for å se at det er i henhold til lovverket, at det som er beskrevet er i henhold til dine rutiner og at det blir brukt korrekt. Det utarbeides en rapport som inneholder alle punkter det er viktig å ivareta i forhold til smilefjesordningen og regelverket. I rapporten vil det være en oppfølgingsdel som dere kan benytte i det videre arbeidet for å sikte trygg mat.

En revisjon blir avtalt på forhånd slik at virksomheten har satt av tid til dette arbeidet. Revisjonen fra oss kan gjennomføres både på mattrygghetssystem som vi har utarbeidet og system dere har utarbeidet selv.

Inspeksjon

Inspeksjonen avtales ikke på forhånd, og initieres av oss det antall ganger avtalen sier. Vi går da gjennom systemet med tanke på bruk i praksis. I tillegg ser vi på renhold og andre aspekter som har betydning for mattrygghet. Inspeksjonsrapport leveres etter besøket.  Da dette besøket ikke er avtalt, vil vi prøve å være så diskre som mulig uten for mye forstyrrelse av de ansatte.

En inspeksjon vil kunne være nyttig å få gjennomført som ett tillegg til den årlige revisjonen.

Kurs mattrygghet

En svært viktig del av mattrygghetssystemet er opplæring av ansatte. Dette er også svært sentralt i det Mattilsynet kontrollerer når de gjennomfører revisjon av ditt system. Vi holder kurs beregnet på alle ansatte, der det gis en teoretisk og praktisk innføring i prinsippene bak grunnforutsetningene og risikovurderingen(HACCP). Vi ønsker å inspirere kursdeltagerne og målet er å engasjere flere enn bare ledelsen og samtidig gi de ansatte den opplæringen de trenger innenfor området. Kursbevis utstedes etter endt kurs.

Konsulenttjenester

Ikke alle bedrifter er tjent med de forhåndssatte produkt/tjenesteløsningene som er i markedet. Mange ønsker mer eller mindre omfattende hjelp knyttet til mattrygghet, regelverk og systemer knyttet til dette. Dette kan blant annet skyldes at dere er produsent, direkteimportør eller distributør av næringsmidler. For å tilfredsstille denne delen av markedet kan vi tilby konsulentavtaler der vi kan benyttes som støttespiller for store og små oppgaver. Dette vil kunne være alt fra å gjennomgå rapporter fra Mattilsynet til å utarbeide hele eller deler av mattrygghetssystemer for store og små bedrifter.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer info om denne tjenesten.

Renholdsprøver og produktprøver

En svært effektiv måte å kontrollere at renholdsplan fungerer, og at utstyr og flater faktisk er rene er uttak av renholdsprøver. Vi benytter ATP målinger til dette, og gjennomfører de målinger som avtalen tilsier.. ATP (AdenosinTri Phosphat ) er en universell energitransportør som fins i alle levende celler. Det er spesielt mye av det i næringsmiddelrester, og mengden ATP bør være betydelig redusert etter renhold. Vi får umiddelbart svar på prøvene etter uttak, og rapport på resultatet legges igjen før vi drar fra virksomheten.

Listeria Monocytogenes:

Alle som produserer spiseklare produkter med en viss holdbarhet må ha en prøveplan. Dette for å dokumentere at produksjonsmiljøet ikke har avdekket Listeria Monocytogenes.

Vi kan utføre uttak av disse prøvene, som sendes til analyse (forordning 2073/2005, Mikrobiologiske kriterier for Næringsmidler). I samarbeid med Laboratoriet kan det settes opp en prøveplan for dere.

Beredskapsbag:

For å kunne sende inn prøver av produktene, kan det plasseres en beredskapsbag hos dere.  Denne inneholder fryseelemnt, glass til prøver og følgeskjema. Denne kan sendes direkte til laboratoriet med prøver for kontroll, eller i beredskap etter f.eks en matforgiftningssak.