Homepage

Kwaliteitscertificaten

PSO-keurmerk

Rentokil heeft trede 2 behaald op de PSO-prestatieladder Socialer Ondernemen. Onze organisatie is op de PSO-prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

CEPA

Rentokil is in het bezit van het CEPA CEN Standaard EN 16636 certificaat. In maart 2015 is de Europese kwaliteitsnorm voor plaagdiermanagementbedrijven tot stand gekomen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op vlak van plaagdierbeheersing: CEN-EN 16636.

EcoVadis

Het doel van Rentokil is het beschermen van mensen en het verbeteren van levens, dit sluit nauw aan bij onze inzet om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de milieu-impact van onze activiteiten. Met EcoVadis maken we zichtbaar op welke wijze we bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ecovadis is een onafhankelijke organisatie die onze MVO-praktijken beoordeelt aan de hand van meerdere internationale normen.

FIRA Extended

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt een steeds belangrijker onderwerp. Om onze duurzaamheidprestaties te kunnen laten zien aan onze klanten zijn wij gaan deelnemen aan het FIRA Platform.

Het FIRA Platform maakt het mogelijk de duurzaamheidsprestaties van leveranciers te vergelijken en inzichtelijk te maken aan inkopers.

Centraal binnen het platform staan de MVO-principes en de kernthema’s:

  • Behoorlijk bestuur: Een heldere beslisstructuur voor beleid en aanpak van duurzaamheidsthema’s.
  • Mensenrechten: Respecteren, beschermen en realiseren van de fundamentele rechten van de mens.
  • Arbeid: Een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers.
  • Milieu: Transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering.
  • Eerlijke zaken: Eerlijke zaken doen binnen uw bedrijf en de value chain.
  • Consumenten: Adequate en eerlijke informatie aan gebruikers over uw producten en/of dienstverlening.
  • Maatschappij: Betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

IKB PSB Ongediertebestrijding

Sinds januari 2015 is Rentokil in het bezit van het IKB PSB Ongediertebestrijding certificaat. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. Via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen wordt de productie van IKB eieren en pluimveevlees extra gewaarborgd. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) doen. De regeling IKB PSB 2010 bestaat uit het IKB PSB certificaat inclusief NEN 4400-1.

IPM Knaagdierbeheersing

Rentokil is in het bezit van het certificaat IPM Knaagdierbeheersing voor het beheersen van knaagdierpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. IPM Knaagdierbeheersing is het nieuwe certificaat, in voorbereiding op de gewijzigde wetgeving die per 1 januari 2023 in werking treedt.

ISO 22000

Rentokil Pest Control hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening naar de voedingsmiddelenindustrie. Daarom zijn wij sinds oktober 2012 gecertificeerd voor ISO 22000:2005. Het certificaat geeft aan dat het Rentokil kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid voldoet aan de eisen uit deze norm. Alle 275 Rentokil medewerkers zijn opgeleid en handelen conform ISO 22000.

De audits worden uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Alle activiteiten van Rentokil Pest Control vallen onder de scope van de certificatie: ‘Preventie, inspectie en bestrijding van ongedierte voor de voedingsmiddelensector’. ISO 22000 is een internationale norm met de vereisten voor een managementsysteem voor de voedselveiligheid en is van toepassing op de gehele voedselketen.

ISO 22000 combineert 'the best of both worlds': concrete voedselveiligheidscondities, gebaseerd op de basishygiëne voorwaarden en op HACCP volgens Codex Alimentarius en een effectief management van de beheersmaatregelen volgens ISO 9001.

ISO 9001:2015

Sinds 1996 is Rentokil Pest Control gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Dat betekent dat het Rentokil kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen uit deze norm. De audits worden uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Alle activiteiten van Rentokil Pest Control vallen onder de scope van de certificatie: ‘Preventie, inspectie en bestrijding van ongedierte’.

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen op het gebied van kwaliteit. Rentokil wil graag aan de verwachtingen van de klant voldoen en de klanttevredenheid verhogen. Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat Rentokil in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor ongediertebestrijders en de eisen van Rentokil zelf.

NEN 4400-1 SNA

Het NEN 4400-1 Keurmerk SNA beschermt organisaties die personeel inhuren of uitbesteden. Deze bedrijven kunnen het best personeel inhuren of uitbesteden via een organisatie met het NEN 4400-1 Keurmerk SNA. Het keurmerk stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers. De inspecteur controleert gegevens en procedures van de onderneming, waaronder delen van de algemene administratie, personeelsadministratie, salarisadministratie en de financiële administratie. Stichting Normering en Arbeid ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

NVPB

De NVPB is een brancheorganisatie voor bedrijven die zich professioneel bezighouden met plaagdiermanagement. Om de gehele branche te professionaliseren en om de kwaliteit te verhogen, is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld. Rentokil is aangesloten bij de NVPB omdat Rentokil beschikt over alle vereiste vergunningen en vakbekwaamheidsdiploma's op het gebied van plaagdierbestrijding en -wering. Daarnaast is Rentokil op de hoogte van de mogelijkheden en risico's van toe te passen middelen en methoden en is Rentokil in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken.

Keurmerk Plaagdiermanagement

Sinds 26 juni 2012 is Rentokil in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement. Dit keurmerk is geïntroduceerd door de NVPB. Het doel van het keurmerk is het imago van de plaagdiermanagement-branche te verbeteren en de branche verder te professionaliseren.

Het keurmerk maakt inzichtelijk dat het gecertificeerde bedrijf zorg draagt voor de veiligheid van mens en milieu en dat het bedrijf voldoet aan alle relevante regelgevingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Met het Keurmerk Plaagdiermanagement toont Rentokil aan dat er wordt gewerkt volgens IPM (Integrated Pest Management).

De medewerkers van Rentokil voeren niet alleen de bestrijding uit, maar geven ook adviezen en tips over hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hierdoor wordt het gebruik van biociden tot een minimum beperkt en waar mogelijk zelf voorkomen.

VCA**

Rentokil Pest Control heeft veiligheid voor haar medewerkers en klanten hoog in het vaandel staan. Wij zijn daarom sinds 1996 gecertificeerd voor VCA**. Auditorganisatie Lloyd’s beoordeelt twee keer per jaar of wij onze werkzaamheden conform deze veiligheidsnorm uitvoeren.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. In het VCA certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet vastgelegd zijn. Hierbij gaat het om risicoinventarisatie en -evaluatie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Door in het bezit te zijn van het VCA** certificaat toont Rentokil aan dat het voldoet aan, en werkt volgens, bepaalde

ISO 27001

myRentokil en PestConnect zijn gecertificeerd volgens ISO 27001, de internationale norm voor informatieveiligheidsmanagement. Dit is een belangrijke prestatie die klanten onafhankelijk verzekert dat niet alleen hun informatie veilig zal zijn maar ook die van ons.

Hoe kunnen we u helpen?

Vind uw dichtstbijzijnde vestiging

Vul postcode in

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login